Apie Bendruomenę

Įstatai

 

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė

Teisinė forma – asociacija. Duomenys apie asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, registro kodas 300669777.

 

 

 

ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė (toliau – Bendruomenė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis šių Įstatų 1.3 punkte nurodytoje Bendruomenės veiklos teritorijoje ir vienijantis viešajame gyvenime veiklius su Bendruomenės veiklos teritorija tvirtus ryšius turinčius asmenis.

1.2. Su Bendruomenės veiklos teritorija tvirtą ryšį turinčiu asmeniu besąlygiškai laikomi:

1.2.1. Bendruomenės veiklos teritorijoje savo nuolatinę gyvenamąją vietą turintys fiziniai asmenys, jų vaikai ir vaikaičiai;

1.2.2. Bendruomenės veiklos teritorijoje gimę, užaugę fiziniai asmenys bei jų vaikai ir vaikaičiai;

1.2.3. Bendruomenės veiklos teritorijoje savo nuolatinę darbo vietą turintys fiziniai asmenys.

1.2.4. fiziniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, esantis Bendruomenės veiklos teritorijoje;

1.2.5. Bendruomenės veiklos teritorijoje savo buveinę turinčių juridinių asmenų dalininkai arba valdymo organų nariai;

1.2.6. juridinių asmenų, kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, esantis Bendruomenės veiklos teritorijoje, dalininkai arba valdymo organų nariai.

1.3. Bendruomenės veiklos teritorija – Lietuvos Respublikos Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Diržų, Lipliūnų, Gerdašių, Krivonių ir Guronių kaimai.

1.4. Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

1.5. Bendruomenės pavadinimas – Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė.

1.6. Bendruomenės teisinė forma – asociacija.

1.7. Bendruomenė turi savo sąskaitas banko įstaigose ir antspaudą. Bendruomenė gali turėti savo simboliką.

1.8. Bendruomenė steigiama neribotam laikotarpiui.

1.9.Bendruomenės finansiniai metai prasideda balandžio mėnesio 01 dieną ir baigiasi kovo mėnesio 31 dieną.

1.10. Bendruomenės buveinė ir jos keitimo tvarka:

1.10.1. Bendruomenės buveinė turi būti registruota Bendruomenės veiklos teritorijoje;

1.10.2. Sprendimą dėl Bendruomenės buveinės registravimo vietos priima Bendruomenės sueiga.

II. BENDRUOMENĖS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Bendruomenės misija – telkti ir vienyti Bendruomenės veiklos teritorijos gyventojus viešųjų Bendruomenės veiklos teritorijos gyventojų reikalų tvarkymui, ugdyti Bendruomenės veiklos teritorijos gyventojų viešojo gyvenimo kultūrą.

2.2. Bendruomenės veiklos tikslai:

2.2.1. puoselėti ir kurti Bendruomenės veiklos teritorijos gyventojų papročius;

2.2.2. ugdyti ir skatinti Bendruomenės veiklos teritorijos gyventojų pilietiškumą;

2.2.3. saugoti Bendruomenės veiklos teritorijos istorinę atmintį, jungti kartas;

2.2.4. atstovauti Bendruomenę vietos savivaldoje, o taip pat valstybės valdžios ir kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

2.2.5. kurti Bendruomenės veiklos teritorijos vystymo strategijas, planus, projektus ir bendradarbiaujant su Bendruomenės veiklos teritorijos gyventojais, vietos ir valstybės valdžia juos įgyvendinti.

III. BENDRUOMENĖS VEIKLA

3.1. Savo veiklos tikslams pasiekti Bendruomenė vykdo tokią veiklą:

 

EVRK kodas

Ekonominės veiklos rūšies aprašymas

22.11

Knygų leidyba

22.12

Laikraščių leidyba

22.13

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

22.14

Garso įrašų leidyba

22.15

Kita leidyba

22.31

Garso įrašų tiražavimas

22.32

Vaizdo įrašų tiražavimas

22.33

Kompiuterinių laikmenų tiražavimas

52.47.10

Knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba

52.48.60

Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba

70.20

Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas

71.40.60

Vaizdajuosčių nuoma

72.60

Kita su kompiuteriais susijusi veikla

74.13.10

Rinkos konjunktūros tyrimas

74.13.20

Viešosios nuomonės tyrimas

74.85.30

Vertimas raštu ir žodžiu

74.87.20

Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla

80.42

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

80.42.30

Kvalifikacijos tobulinimas

80.42.40

Papildomas mokymas

85.32

Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu

85.32.20

Labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio pagalbos organizacijų veikla

91.12.10

Visuomeninių organizacijų veikla

91.33

Kitų niekur kitur nepriskirtų narystės organizacijų veikla

92.11.10

Meninių filmų gamyba

92.11.20

Vaizdajuosčių (videofilmų) gamyba

92.11.40

Dokumentinių filmų gamyba

92.13

Kino filmų rodymas

92.13.20

Kino juostų ir vaizdajuosčių rodymas atvirame ore

92.31.10

Teatro spektaklių pastatymai

92.31.20

Koncertinė veikla

92.32.10

Koncertų ir teatro salių veikla

92.32.20

Šokių ir pramogų salių ir kitų meno renginių eksploatavimo veikla

92.32.30

Bilietų agentūrų veikla

92.33

Mugių ir atrakcionų parkų veikla

92.34

Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla

92.34.30

Šokių mokyklų, šokių ratelių veikla

92.51.10

Bibliotekų veikla

92.51.20

Bibliotekų skaityklų veikla

92.52.10

Muziejų veikla

92.52.20

Istorinių vietovių bei pastatų išsaugojimas ir rekonstrukcija

92.62.10

Sporto mokyklų ir klubų veikla

92.72

Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla

93.03.20

Kapaviečių priežiūra

93.04

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

93.04.10

Pirčių, saunų, soliariumų veikla

93.04.30

Sveikatingumo centrų veikla

 

3.2. Bendruomenė gali vykdyti kitas teisėtas veiklas, įtrauktas į ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių ir neprieštaraujančias Bendruomenės misijai, veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

3.3. Veikla, kuriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais vykdyti reikalingas leidimas ar licencija, Bendruomenė gali užsiimti tik juos gavusi.

IV. BENDRUOMENĖS TEISĖS

4.1. Bendruomenė turi teisę vykdyti savo misiją, siekti Bendruomenės veiklos tikslų, raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti žinias apie savo veiklą.

4.2. Vykdydama savo veiklą, Bendruomenė turi teisę:

4.2.1. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

4.2.2. organizuoti susirinkimus, mitingus, gegužines, įvairias eitynes, sporto ir kitus masinius renginius;

4.2.3. viešinti Bendruomenės veiklą per visuomenės informavimo priemones, taip pat ir kitais vaizdinio bei kitais viešinimo būdais;

4.2.4. samdyti Bendruomenės veiklai reikalingus darbuotojus;

4.2.5. pirkti ar kitaip įsigyti Bendruomenės veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

4.2.6. pirkti Bendruomenės veiklai reikalingas paslaugas ir darbus;

4.2.7. gauti lėšas ar kitokį turtą, labdarą bei paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

4.2.8. steigti filialus, atstovybes, fondus, kitus pelno siekiančius ar pelno nesiekiančius juridinius asmenis ir būti jų dalyve;

4.2.9. dalyvauti vietos, šalies, kitų šalių ir tarptautinių organizacijų veikloje;

4.2.10. sudarinėti atitinkančias Bendruomenės misiją ir veiklos tikslus bendradarbiavimo ir kitas sutartis;

4.2.11. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus, išskyrus, kai tai draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai;

4.2.12. kitas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų asociacijai suteiktas ir nedraudžiamas teises.

V. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Bendruomenės nariai yra Bendruomenės-juridinio asmens, kurio teisinė forma-asociacija ir kuris veikia pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, nariai, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas. Bendruomenės nariai turi visas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir šių Įstatų jiems suteiktas teises bei pareigas.

5.2. Bendruomenės nariais gali būti fiziniai asmenys, atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

5.2.1. sulaukę 18 metų;

5.2.2. veiksnūs;

5.2.3. turintys tvirtą ryšį (taip, kaip nurodyta šių Įstatų 1.2 punkte) su Bendruomenės veiklos teritorija,

5.2.4. veiklūs Bendruomenės veiklos teritorijos viešajame gyvenime;

5.2.5. vykdantys ar įsipareigoję vykdyti Benduomenės misiją;

5.2.6. siekiantys ar įsipareigoję siekti Bendruomenės veiklos tikslų.

5.3. Bendruomenės narių priėmimo tvarka:

5.3.1. asmuo, norintis tapti Bendruomenės nariu, turi pateikti prašymą Bendruomenės ratui ir įsipareigoti vykdyti Bendruomenės misiją bei siekti Bendruomenės veiklos tikslų, jeigu bus priimtas Bendruomenės nariu;

5.3.2. prašymus tapti Bendruomenės nariais vertina Bendruomenės ratas;

5.3.3. Bendruomenės ratas įvertina, ar pateikęs prašymą tapti Bendruomenės nariu asmuo atitinka kiekvieną šiuose Įstatuose Bendruomenės nariui nustatytą reikalavimą. Bendruomenės ratas turi teisę reikalauti prašymą tapti Bendruomenės nariu pateikusio asmens duomenų ir dokumentų, patvirtinančių jo atitikimą šiuose Įstatuose Bendruomenės nariui nustatytiems reikalavimams, kitais būdais rinkti duomenis apie prašymą tapti Bendruomenės nariu pateikusį asmenį tiek, kiek tai reikalinga patvirtinti prašymą tapti Bendruomenės nariu pateikusio asmens atitikimą šiuose Įstatuose Bendruomenės nariui nustatytiems reikalavimams;

5.3.4. Bendruomenės ratas, įvertinęs prašymą tapti Bendruomenės nariu, priima sprendimą, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka šiuose Įstatuose Bendruomenės nariui nustatytus reikalavimus;

5.3.5. prašymą tapti Bendruomenės nariu Bendruomenės ratas privalo įvertinti ir sprendimą, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka šiuose Įstatuose Bendruomenės nariui nustatytus reikalavimus, priimti bei apie priimtą sprendimą pranešti prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tada, kai Bendruomenė prašymą gavo;

5.3.6. Bendruomenės ratas, įvertinęs prašymą tapti Bendruomenės nariu ir priėmęs sprendimą, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka šiuose Įstatuose Bendruomenės nariui nustatytus reikalavimus, teikia prašymą tapti Bendruomenės nariu svarstyti artimiausiai Bendruomenės sueigai. Bendruomenės sueigos metu Bendruomenės ratas pristato prašymo įvertinimo išvadas, priimtą sprendimą ir jo priežastis bei pagrindimą;

5.3.7. sprendimą priimti Bendruomenės nariu priima Bendruomenės sueiga. Tuo atveju, jeigu Bendruomenės ratas priima sprendimą, kad prašymą tapti Bendruomenės nariu pateikęs asmuo neatitinka šiuose Įstatuose Bendruomenės nariui nustatytų reikalavimų, Bendruomenės sueiga priimti Bendruomenės nariu gali tik tuo atveju, jeigu prašymą tapti Bendruomenės nariu pateikęs asmuo atitinka šiuose Įstatuose Bendruomenės nariui nustatytus reikalavimus ir už priėmimą balsuoja 2/3 arba daugiau visų Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių;

5.3.8. tuo atveju, jeigu Bendruomenės ratas arba atsisako priimti prašymą tapti Bendruomenės nariu, arba pateiktą prašymą tapti Bendruomenės nariu neįvertina per šių Įstatų 5.3.5 straipsnyje nustatytą terminą, arba įvertinto prašymo tapti Bendruomenės nariu nepateikia svarstyti artimiausiai Bendruomenės sueigai, visus narystei įgyti būtinus šiuose Įstatuose Bendruomenės ratui priskirtus veiksmus pagal šiuose Įstatuose nustatytus reikalavimus turi teisę atlikti ne mažiau kaip 1/5 Bendruomenės narių grupė arba ne mažiau kaip 10 Bendruomenės narių grupė. Tokios grupės sprendimai galioja tik tuo atveju, jeigu jie priimti vienbalsiai, surašyti raštu, pasirašyti visų grupės narių ir apie juos tinkamai pranešta Bendruomenės ratui. Tuo atveju, jeigu tokios grupės sprendimo originalas Bendruomenės ratui išsiųstas paštu registruotu laišku Bendruomenės buveinės adresu laikoma, kad apie tokios grupės sprendimą Bendruomenės ratui pranešta tinkamai;

5.3.9. narystė Bendruomenėje įsigalioja nuo tada, kai įvyksta visi šie įvykiai:

5.3.9.1. Bendruomenės sueiga priima sprendimą priimti Bendruomenės nariu;

5.3.9.2. jeigu nustatytas stojimo į Bendruomenę mokestis (toliau šiuose ĮstatuoseStojamasis mokestis), prašymą tapti Bendruomenės nariu pateikęs asmuo sumoka Stojamąjį mokestį. Stojamasis mokestis laikomas sumokėtu, kai Bendruomenė jį gauna.

5.3.10. prašymą tapti Bendruomenės nariu pateikęs asmuo dėl kurio Bendruomenės rato priimtas sprendimas, kad jis atitinka šiuose Įstatuose Bendruomenės nariui nustatytus reikalavimus ir, jeigu nustatytas Stojamasis mokestis, jeigu jis sumokėjęs Stojamąjį mokestį, turi teisę naudotis visomis Bendruomenės nario teisėmis, išskyrus balsuoti Bendruomenės sueigoje, rinkti Bendruomenės valdymo organus ir būti renkamu į Bendruomenės valdymo organus.

5.4. Bendruomenės nariai turi šias teises:

5.4.1. dalyvauti Bendruomenės veikloje, gauti duomenis apie Bendruomenės vykdomus projektus, programas bei renginius, lėšų panaudojimą;

5.4.2. teikti pasiūlymus, kritikuoti Bendruomenės veiklą;

5.4.3. rinkti Bendruomenės valdymo organus ir būti renkamiems į Bendruomenės valdymo organus;

5.4.4. steigti darbo grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės misiją ir veiklos tikslus, įgyvendinti;

5.4.5. naudotis Bendruomenės turtu Bendruomenės veiklai vykdyti;

5.4.6. naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis;

5.4.7. savo noru atsisakyti narystės;

5.4.8. kitas šių Įstatų ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytas teises.

5.5. jeigu nustatytas Bendruomenės nario mokestis, Bendruomenės narių teisės, nurodytos 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5,  ir 5.4.6 punktuose, įgyjamos ir įgyvendinamos tik sumokėjus esamų finansinių metų Bendruomenės nario mokestį. Bendruomenės nario mokestis sumokamas iki esamų finansinių metų kovo mėnesio 31 (trisdešimt pirmosios) dienos.

5.6. Bendruomenės narių pareigos:

5.6.1. laikytis šių Įstatų;

5.6.2. Įstatuose nustatyta tvarka ir laiku mokėti Stojamąjį mokestį ir Bendruomenės nario mokestį, jeigu tokie nustatyti.

5.7. Bendruomenės nariai neatsako už Bendruomenės prievoles.

5.8. Bendruomenė asmenims gali suteikti Nario-Rėmėjo arba Garbės nario vardus.

5.9. Nariai-Rėmėjai – tai asmenys, besidomintys Bendruomenės veikla, jai pritariantys ir norintys ją palaikyti.

5.10. Nario-Rėmėjo vardas suteikiamas:

5.10.1. asmenims, kurie nori palaikyti Bendruomenės veiklą, bet dėl įvairių priežasčių negali ar nenori aktyviai, prisiimdami asmeninę atsakomybę dalyvauti jos veikloje;

5.10.2. asmenims, pareiškusiems norą tapti Bendruomenės nariais, bet dar neatitinkantiems Bendruomenės nariui šių Įstatų keliamų reikalavimų;

5.10.3. asmenims, pareiškusiems norą tapti Bendruomenės nariais, kaip bandomasis laikotarpis prieš priimant Bendruomenės nariu.

5.11. Nariai-Rėmėjai turi teisę:

5.11.1. dalyvauti Bendruomenės sueigoje be teisės balsuoti;

5.11.2. dalyvauti Bendruomenės veikloje, įskaitant įvairių programų, projektų rengimą ir įgyvendinimą, renginių rengimą;

5.11.3. naudotis Bendruomenės turtu Bendruomenės veiklai vykdyti;

5.11.4. teikti pasiūlymus, kritikuoti Bendruomenės veiklą;

5.11.5. susipažinti su viešais Bendruomenės dokumentais ir gauti Bendruomenės turimus viešus duomenis apie Bendruomenės veiklą;

5.11.6. naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis;

5.11.7. bet kada atsisakyti Nario-Rėmėjo vardo.

5.12. Nariai-Rėmėjai turi visas pareigas, kurias turi Bendruomenės nariai, išskyrus:

5.12.1. mokėti Stojamąjį mokestį;

5.12.2. mokėti Bendruomenės nario mokestį.

5.13. Nario-Rėmėjo vardą suteikia Bendruomenės sueiga asmens prašymu.

5.14. Prašymus suteikti Nario-Rėmėjo vardą vertina Bendruomenės ratas ir teikia svarstyti artimiausiai Bendruomenės sueigai.

5.15. Iki asmens prašymasgauti Nario-Rėmėjo vardą bus pateiktas svarstyti Bendruomenės sueigai Bendruomenės ratas gali priimti sprendimą pritarti tam, kad prašymą pateikusiam asmeniui būtų suteiktas Nario-Rėmėjo vardas. Asmuo, dėl kurio Bendruomenės ratas priėmė sprendimą pritarti suteikti Nario-Rėmėjo vardą, gali naudotis visomis Nario-Rėmėjo teisėmis ir turi visas Nario-Rėmėjo pareigas, iki artimiausios Bendruomenės sueigos.

5.16. Garbės nariai – tai asmenys, kurie:

5.16.1. arbaypatingai teigiamai pasižymėję Bendruomenės veikloje vykdant Bendruomenės misiją ir siekiant Bendruomenės veiklos tikslų,

5.16.2. arba ypatingai teigiamai pasižymėję savo veikla Bendruomenės veiklos teritorijoje;

5.16.3. arba savo veikla teigiamai garsinantys Bendruomenės veiklos teritoriją.

5.17. Garbės narius turi teisę siūlyti:

5.17.1. Bendruomenės seniūnas;

5.17.2. Bendruomenės ratas;

5.17.3. ne mažiau kaip 1/5 Bendruomenės narių;

5.17.4. ne mažiau kaip 10 Bendruomenės narių;

5.17.5. Garbės nariai.

5.18. Sprendimą suteikti Garbės nario vardą priima Bendruomenės sueiga. Prieš priimant sprendimą suteikti Garbės nario vardą, turi būti gautas asmens, kuriam numatoma suteikti Garbės nario vardą, sutikimas.

5.19. Garbės nariai turi teisę:

5.19.1. dalyvauti Bendruomenės sueigoje ir joje pasisakyti, įskaitant kiekvienu sprendžiamu klausimu, be teisės balsuoti;

5.19.2. dalyvauti Bendruomenės rato posėdžiuose ir juose pasisakyti, įskaitant kiekvienu sprendžiamu klausimu, be teisės balsuoti;

5.19.3. susipažinti su visais Bendruomenės dokumentais ir gauti visus Bendruomenės turimus duomenis apie Bendruomenės veiklą.

5.19.4. bet kada atsisakyti Garbės nario vardo.

5.20. Asmenys, kuriems suteikti Nario-Rėmėjo ir Garbės nario vardai nėra Bendruomenės-juridinio asmens, kurio teisinė forma-asociacija ir kuris veikia pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, nariai, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, ir turi tik tas teises ir pareigas, kurias jiems suteikia šie Įstatai.

VI. NARYSTĖS, GARBĖS NARIO IR NARIO-RĖMĖJO VARDŲ PASIBAIGIMO IR NARYSTĖS PANAIKINIMO PAGRINDAI

6.1. Bendruomenės narių narystė Bendruomenėje, Garbės narių ir Narių-Rėmėjų vardai pasibaigia likvidavus Bendruomenę.

6.2. Bendruomenės narių narystė Bendruomenėje, Garbės narių ir Narių-Rėmėjų vardai taip pat pasibaigia atsiradus šiems pagrindams:

6.2.1. savanoriškai atsisakius narystės;

6.2.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus neveiksniu;

6.2.3. mirus;

6.2.4. narystę, Garbės narių ir Narių-Rėmėjų vardus panaikinus šių Įstatų nustatyta tvarka.

6.3. Narystės Bendruomenėje, Garbės narių ir Narių-Rėmėjų vardų pabaigą šių Įstatų 6.2.1, 6.2.2 ir 6.2.3 pagrindais tvirtina Bendruomenės sueiga.

6.4. Narystė Bendruomenėje, Garbės narių ir Narių-Rėmėjų vardai šių Įstatų 6.1, 6.2.1, 6.2.2 ir 6.2.3 pagrindais laikomi pasibaigusiais nuo tada, kai atsiranda narystės Bendruomenėje, Garbės narių ir Narių-Rėmėjų vardų pasibaigimo pagrindas.

6.5. Bendruomenės nario narystė Bendruomenėje galibūti panaikinta, jeigu jis:

6.5.1. vykdo Bendruomenės misijai ir veiklos tikslams prieštaraujančią veiklą;

6.5.2. vykdo su Bendruomenės misija ir veiklos tikslais nesuderinamą veiklą;

6.5.3. 2 metus neprisideda prie Bendruomenės veiklos;

6.5.4. nesumokėjo Stojamojo mokesčio per 1 metus nuo tada, kai tapo Bendruomenės nariu;

6.5.5. nesumokėjo Bendruomenės nario mokesčio daugiau kaip 2 metus;

6.5.6. viešai skleidžia tikrovės neatitinkančias žinias apie Bendruomenę, jos valdymo organų narius kitus Bendruomenės narius, Garbės narius, Narius-Rėmėjus kiek tai susiję su tų Bendruomenės narių, Garbės narių, Narių-Rėmėjų veikla Bendruomenėje;

6.5.7. viešai įžeidinėja Bendruomenės narius, Garbės narius, Narius-Rėmėjus kiek tai susiję su tų Bendruomenės narių, Garbės narių, Narių-Rėmėjų veikla Bendruomenėje;

6.5.8. turi neišnykusį teistumą;

6.5.9. teistas už sunkius nusikaltimus;

6.5.10. pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją;

6.5.11. siekia prievarta nuversti ar pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;

6.5.12. siekia pažeisti Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą;

6.5.13. propaguoja karą ir smurtą, autoritarinį ar totalitarinį valdymą;

6.5.14. kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę nesantaiką;

6.5.15. pažeidžia žmogaus teises ir laisves, viešąją tvarką;

6.5.16. atlieka veiksmus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir visuotinai pripažintoms tarptautinės teisės normoms;

6.5.17. veikia dėl kitų valstybių interesų, jeigu jie yra priešingi Lietuvos valstybės interesams.

6.6. Garbės nario vardą galima panaikinti tik šiuose Įstatuose nustatytais pagrindais, kuriais galima panaikinti Bendruomenės nario narystę.

6.7. Nario-Rėmėjo vardą galima panaikinti šiuose Įstatuose nustatytais pagrindais, kuriais galima panaikinti Bendruomenės nario narystę, ir kitais pagrindais, kurie nustatomi kiekvieną kartą atskirai priimant sprendimą.

6.8. Bendruomenės nario narystė Bendruomenėje, Garbės nario ir Nario-Rėmėjo vardai laikomi panaikintais nuo tada, kai priimamas sprendimas panaikinti Bendruomenės nario narystę Bendruomenėje, Garbės nario ar Nario-Rėmėjo vardą.

6.9. Sprendimą panaikinti Bendruomenės nario narystę Bendruomenėje, Garbės nario ir Nario-Rėmėjo vardus priima Bendruomenės sueiga. Sprendimui panaikinti Bendruomenės nario narystę Bendruomenėje priimti būtina, kad už panaikinimą balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių. Sprendimui panaikinti Garbės nario vardą priimti būtina, kad už panaikinimą balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių.

6.10. Bendruomenės ratas gali sustabdyti Bendruomenės nario narystę Bendruomenėje, jeigu atsirado arba įtariama, kad atsirado, kuris nors šiuose Įstatuose nurodytų Bendruomenės nario narystės Bendruomenėje naikinimo pagrindų. Sprendimui sustabdyti Bendruomenės nario narystę Bendruomenėje priimti būtina, kad už sustabdymą balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių.

6.11. Bendruomenės narys, kurio narystė Bendruomenėje sustabdyta, narystės sustabdymo laikotarpiu negali naudotis Bendruomenės nario teisėmis.

6.12. Bendruomenės ratas, priėmęs sprendimą sustabdyti Bendruomenės nario narystę:

6.12.1. privalo pranešti apie tai raštu Bendruomenės nariui, kurio narystė Bendruomenėje sustabdyta, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Pranešime turi būti nurodyta kuriuo šiuose Įstatuose nurodytu Bendruomenės nario narystės Bendruomenėje naikinimo pagrindu sustabdyta narystė. Pranešimo išsiuntimas registruotu laišku paštu paskutiniu Bendruomenės nario Bendruomenei nurodytu adresu laikomas tinkamu pranešimu;

6.12.2. teikia sprendimą panaikinti Bendruomenės nario narystę Bendruomenėje svarstyti artimiausiai Bendruomenės sueigai. Bendruomenės sueigos metu Bendruomenės ratas pristato narystės naikinimo priežastis bei įrodymus.

6.13. Jeigu per 120 dienų nuo Bendruomenės nario narystės Bendruomenėje sustabdymo Bendruomenės nario, kurio narystė Bendruomenėje sustabdyta, narystė nepanaikinama, tai laikoma, kad Bendruomenės nario, kurio narystė Bendruomenėje sustabdyta, narystės sustabdymas pasibaigė ir Bendruomenės narys, kurio narystė Bendruomenėje buvo sustabdyta, vėl įgija visas Bendruomenės nario teises.

6.14. Asmuo, kurio narystė Bendruomenėje panaikinta, teisę vėl tapti Bendruomenės nariu įgija po 3 metų nuo sprendimo panaikinti jo narystę Bendruomenėje priėmimo.

6.15. Asmuo, kuriam panaikintas Garbės nario vardas, teisę vėl tapti Garbės nariu įgija po 3 metų nuo sprendimo panaikinti Garbės nario vardą priėmimo.

6.16. Asmuo, kuriam panaikintas Nario-Rėmėjo vardas, teisę vėl tapti Nariu-Rėmėju įgija po 1 metų nuo sprendimo panaikinti Nario-Rėmėjo vardą priėmimo.

6.17. Asmuo, kurio narystė Bendruomenėje panaikinta arba kuriam panaikintas Garbės nario vardas arba kuriam panaikintas Nario-Rėmėjo vardas neturi teisės tapti Bendruomenės nariu arba Garbės nariu kol nesibaigė šių Įstatų 6.14 ir 6.15 punktuose nurodyti terminai.

6.18. Bendruomenės nariams, kurių narystė Bendruomenėje pasibaigė arba buvo panaikinta, Stojamasis mokestis ir Bendruomenės nario mokestis ar kitaip Bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami.

VII. BENDRUOMENĖS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

7.1. Bendruomenės aukščiausias organas yra Bendruomenės sueiga, kuri turi visas visuotinio narių susirinkimo teises ir sprendžia svarbiausius Bendruomenei klausimus. Steigimo metu Bendruomenės sueigos vaidmenį atlieka steigiamasis susirinkimas.

7.2. Bendruomenė turi kolegialų valdymo organą-Bendruomenės ratą ir vienasmenį valdymo organą-Bendruomenės seniūną. Bendruomenės seniūnas kartu yra ir Bendruomenės rato narys.

7.3. Bendruomenės ratą sudaro 5 nariai.

7.4. Bendruomenės valdymo organus renka Bendruomenės sueiga.

7.5. Bendruomenės seniūnu gali būti renkamas tik Bendruomenės narys, Bendruomenės veiklos teritorijoje turintis nuolatinę gyvenamąją vietą ir joje nuolat gyvenantis;

7.6. Teisę būti renkami Bendruomenės rato nariais turi tik Bendruomenės nariai. Ne mažiau kaip pusė Bendruomenės rato narių privalo būti Bendruomenės nariai, Bendruomenės veiklos teritorijoje turintys nuolatinę gyvenamąją vietą ir joje nuolat gyvenantys;

7.7. Bendruomenės seniūnas ir Bendruomenės rato nariai renkami 2 (dviems) metams.

7.8. Bendruomenės rato nariai renkami tam pačiam laikui ir tam pačiam laikotarpiui, kaip ir Bendruomenės seniūnas. Perrinkus Bendruomenės seniūną, perrenkamas ir Bendruomenės ratas. Kiekvieną kartą perrinkus Bendruomenės seniūną ir Bendruomenės ratą jų įgaliojimų laikotarpis skaičiuojamas iš naujo.

7.9. Bendruomenės valdymo organų rinkimo tvarka:

7.9.1. Bendruomenės seniūnas ir Bendruomenės ratas išrenkami toje pačioje Bendruomenės sueigoje;

7.9.2. pirmiausiai išrenkamas Bendruomenės seniūnas;

7.9.3. tada išrinktas Bendruomenės seniūnas turi teisę siūlyti Bendruomenės sueigai ne daugiau kaip 2 (du) Bendruomenės rato narius;

7.9.4. išrinkus Bendruomenės seniūno pasiūlytus Bendruomenės rato narius, išrenkami likę Bendruomenės rato nariai. Kol neišrinkti Bendruomenės seniūno siūlomi Bendruomenės rato nariai, Bendruomenės sueiga neturi teisės rinkti likusių Bendruomenės rato narių.

7.10. Bendruomenės ratas laikomas sudarytu, jeigu išrenkamas Bendruomenės seniūnas ir išrenkama daugiau kaip pusė Bendruomenės rato narių.

7.11. Bendruomenės sueiga:

7.11.1. keičia Bendruomenės Įstatus. Sprendimui priimti reikia, kad už pakeitimą balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių;

7.11.2. priima Bendruomenės narius šių Įstatų nustatyta tvarka;

7.11.3. tvirtina Bendruomenės nario narystės Bendruomenėje, Garbės nario ir Nario-Rėmėjo vardų pasibaigimą šių Įstatų nustatyta tvarka;

7.11.4. panaikina Bendruomenės nario narystę Bendruomenėje šių Įstatų nustatyta tvarka. Sprendimui priimti reikia, kad už panaikinimą balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių;

7.11.5. panaikina Nario-Rėmėjo ir Garbės nario vardus. Sprendimui panaikinti Garbės nario vardą priimti reikia, kad už panaikinimą balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių.

7.11.6. renka Bendruomenės seniūną šių Įstatų nustatyta tvarka;

7.11.7. renka Bendruomenės rato narius šių Įstatų nustatyta tvarka;

7.11.8. gali priimti sprendimą Bendruomenės rato nariams mokėti atlyginimą už Bendruomenės rato narių veiklą, nustato atlyginimo dydį;

7.11.9. atšaukia Bendruomenės seniūną ir Bendruomenės rato narius nepasibaigus jų įgaliojimų laikui. Sprendimui priimti reikia, kad už atšaukimą balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių;

7.11.10. gali paskirti Bendruomenės prižiūrėtoją ar sudaryti Bendruomenės priežiūros grupę ir gali nustatyti jiems atlyginimą šių Įstatų nustatyta tvarka;

7.11.11. nustato Stojamojo mokesčio dydį;

7.11.12. nustato Bendruomenės nario mokesčio dydį;

7.11.13. tvirtina Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;

7.11.14. svarsto ir tvirtina Bendruomenės veiklos ataskaitą;

7.11.15. svarsto ir tvirtina Bendruomenės prižiūrėtojo ar Bendruomenės priežiūros grupės ataskaitą;

7.11.16. priima sprendimą dėl filialų, atstovybių ir kitų juridinių asmenų steigimo, ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. Sprendimui priimti reikia, kad už tai balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių;

7.11.17. priima sprendimą dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). Sprendimui priimti reikia, kad už tai balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių.

7.12. Bendruomenės sueiga šaukiama ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo finansinių metų pabaigos.

7.13. Bendruomenės sueigą šaukia Bendruomenės ratas, o Bendruomenės ratui nesušaukus – Bendruomenės seniūnas, o Bendruomenės seniūnui nesušaukus – Bendruomenės prižiūrėtojas ar Bendruomenės priežiūros grupė, o Bendruomenės prižiūrėtojui ar Bendruomenės priežiūros grupei nesušaukus – ne mažiau kaip 1/5 arba ne mažiau kaip 10 Bendruomenės narių.

7.14. Neeilinę Bendruomenės sueigą gali sušaukti Bendruomenės ratas, Bendruomenės seniūnas, Bendruomenės prižiūrėtojas ar Bendruomenės priežiūros grupė arba ne mažiau kaip 1/4 Bendruomenės narių grupė. Neeilinės Bendruomenės sueigos darbotvarkę paruošia ir ją organizuoja ją šaukiantys.

7.15. Bendruomenės sueiga gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Bendruomenės narių.

7.16. Bendruomenės sueigos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus, kai kitokį būtiną balsų skaičių nustato šie Įstatai. Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.

7.17. Jei sušauktoje Bendruomenės sueigoje dalyvauja 1/2 arba mažiau Bendruomenės narių, per 2 mėnesius turi būti šaukiama pakartotinė Bendruomenės sueiga. Pakartotinė Bendruomenės sueiga turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Bendruomenės sueigos darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo to, kiek pakartotinėje Bendruomenės sueigoje dalyvauja Bendruomenės narių. Pakartotinės Bendruomenės sueigos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus, kai kitokį būtiną balsų skaičių nustato šie Įstatai. Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.

7.18. Bendruomenės ratas:

7.18.1. šaukia Bendruomenės sueigą ir sudaro jos darbotvarkę;

7.18.2. prižiūri Bendruomenės sueigos patvirtintos veiklos programos vykdymą, skirtų priimtai veiklos programai lėšų tvarkymą;

7.18.3. organizuoja Bendruomenės metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos rengimą ir pateikia jas Bendruomenės sueigai;

7.18.4. organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.18.5. jeigu Bendruomenės seniūnas priimamas dirbti pagal darbo sutartį, priima jį į darbą ir jį atleidžia, sudaro su juo darbo sutartį, nustato jo darbo užmokestį;

7.18.6. tvirtina Bendruomenės seniūno sudaromas prekių įsigijimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartis tais atvejais, kai jos vykdomos iš nuosavų Bendruomenės lėšų ir sudaro daugiau kaip 20% esamų finansinių metų Bendruomenės veiklos sąmatos;

7.18.7. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;

7.18.8. tvirtina Bendruomenės veiklos sąmatą;

7.18.9. tvirtina darbo grupių sudėtį ir jų vykdomų projektų finansavimo sąmatas, jeigu pastarieji finansuojami iš Bendruomenės lėšų;

7.18.10. nustato dokumentų ir kitų duomenų apie Bendruomenės veiklą pateikimo Bendruomenės nariams ir kitiems asmenims tvarką;

7.18.11. nustato Bendruomenės nario mokesčio mokėjimo tvarką;

7.18.12. stabdo Bendruomenės nario narystę Bendruomenėje šių Įstatų nustatyta tvarka. Sprendimui priimti reikia, kad už sustabdymą balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių;

7.18.13. priima sprendimus, susijusius su atstovavimu Bendruomenei kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendruomenė;

7.18.14. vykdo kitas Bendruomenės sueigos pavestas Įstatuose nenumatytas funkcijas.

7.19. Bendruomenės ratas gali priimti sprendimus, kai Bendruomenės rato posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Bendruomenės rato narių.

7.20. Bendruomenės rato sprendimas laikomas priimtu, išskyrus, kai kitokį būtiną balsų skaičių nustato šie Įstatai, jeigu:

7.20.1. už jį gauta daugiau kaip pusės Bendruomenės rato posėdyje dalyvaujančių Bendruomenės rato narių balsų „už“;

7.20.2. už jį gauta pusės Bendruomenės rato posėdyje dalyvaujančių Bendruomenės rato narių balsų „už“ ir vienas iš gautų balsų „už“ yra Bendruomenės seniūno.

7.21. Bendruomenės rato sprendimus pasirašo visi Bendruomenės rato posėdyje dalyvavę Bendruomenės rato nariai.

7.22. Bendruomenės seniūnas:

7.22.1. vadovauja Bendruomenės rato veiklai;

7.22.2. šaukia Bendruomenės rato posėdžius ir jiems pirmininkauja;

7.22.3. pasirašo Bendruomenės rato sprendimus kartu su kitais Bendruomenės rato nariais;

7.22.4. tuo atveju, jeigu Bendruomenės ratas neišrenkamas, vykdo visas Bendruomenės rato funkcijas;

7.22.5. šaukia Bendruomenės sueigą, jeigu jos nesušaukia Bendruomenės ratas;

7.22.6. turi išimtinę teisę siūlyti Bendruomenės sueigai rinkti šių Įstatų nustatytą skaičių Bendruomenės rato narių;

7.22.7. rengia Bendruomenės veiklos ataskaitą.

7.23. Bendruomenės seniūnas organizuoja kasdienę Bendruomenės veiklą. Kaip vienasmenis vadovas jis:

7.23.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų atlyginimus;

7.23.2. atidaro sąskaitas, prižiūri lėšų panaudojimą, apskaitą bei turto apsaugą;

7.23.3. organizuoja renginių ir tikslinių programų vykdymą bei aprūpinimą;

7.23.4. sudaro sutartis, koordinuoja Bendruomenės darbo grupių veiklą;

7.23.5. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

7.23.6. atsako už pranešimą Bendruomenės narimas apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Bendruomenės veiklai;

7.23.7. atsako už Bendruomenės narių apskaitos tvarkymą;

7.23.8. organizuoja dokumentų tvarkymą ir saugojimą, savalaikį duomenų pateikimą Bendruomenės nariams, Garbės nariams, Nariams-Rėmėjams ir kitiems asmenims;

7.23.9. atsako už Bendruomenės buhalterinės apskaitos tvarkymą, metinės finansinės atskaitomybės parengimą, finansinių lėšų panaudojimo teisingumą, Bendruomenės turto panaudojimą ir apsaugą;

7.23.10. teikia Bendruomenės ratui tvirtinti Bendruomenės veiklos sąmatą;

7.23.11. nustatytos sąmatos ribose priima sprendimus dėl skirtų lėšų panaudojimo;

7.23.12. be atskiro įgaliojimo atstovauja Bendruomenei.

VIII. BENDRUOMENĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR DOKUMENTŲ BEI DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKA

8.1. Privalomi viešai skelbti Bendruomenės pranešimai, kai reikalaujama skelbti dienraštyje, skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“. Kiti privalomi viešai skelbti Bendruomenės pranešimai skelbiami Druskininkų krašto savaitraštyje „Druskonis“ arba Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

8.2. Neprivalomi viešai skelbti Bendruomenės pranešimai Bendruomenės nariams ir kitiems asmenims perduodami vienu iš toliau nurodytų būdų:

8.2.1. įteikiami popieriniu pavidalu asmeniškai pasirašytinai;

8.2.2. siunčiami raštu paskutiniu Bendruomenės nario Bendruomenei nurodytu ryšio adresu vienu iš šių būdų:

8.2.2.1. popieriniu pavidalu paštu registruotu laišku;

8.2.2.2. elektroniniu paštu;

8.2.2.3. mobiliuoju telefonu.

Taip pat šiame punkte nurodyti pranešimai papildomai gali būti skelbiami Bendruomenės žiniatinklio tinklalapyje  www.KNKbendruomene.lt .

8.3. Dokumentų ir kitų duomenų apie Bendruomenės veiklą pateikimo Bendruomenės nariams ir kitiems asmenims tvarką nustato Bendruomenės ratas. Su šia tvarka, taip pat su visų Bendruomenės narių sąrašu Bendruomenės buveinėje, taip pat Bendruomenės filialų ir atstovybių buveinėse turi teisę susipažinti kiekvienas Bendruomenės narys ir kiti asmenys, kuriems tokią teisę numato šie Įstatai ar Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.4. Duomenis, kurie laikomi Bendruomenės paslaptimi ir konfidencialiais duomenimis nustato šie Įstatai ir Bendruomenės ratas. Bendruomenės paslaptimi ir konfidencialiais duomenimis negali būti laikomi duomenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir Lietuvos Respublikoje galiojančius kitus teisės aktus turi būti vieši.

8.5. Bendruomenės konfidencialiais duomenimis laikomi Bendruomenės sudarytos sutartys, Bendruomenės buhaterinės apskaitos dokumentai, asmens kodas, nurodytas bet kokiuose Bendruomenės turimuose dokumentuose. Taip pat konfidencialiais arba slaptais duomenimis laikomi duomenys, kurie yra konfidencialūs ar slapti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.6. Su konfidencialiais ar slaptais duomenimis apie Bendruomenės veiklą turi teisę susipažinti tik Bendruomenės valdymo organų nariai ir Bendruomenės prižiūrėtojas ar Bendruomenės priežiūros grupės nariai, jeigu šie Įstatai nenustato kitaip.

IX. BENDRUOMENĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Filialas (ar atstovybė) yra Bendruomenės padalinys, turintis atskirą buveinę ir atliekantis Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytas funkcijas. Jis nėra juridinis asmuo ir veikia Bendruomenės, kaip juridinio asmens, vardu pagal jos Įstatus ir Bendruomenės rato suteiktus įgaliojimus bei filialo nuostatus. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

9.2. Bendruomenės filialas (atstovybė) steigiamas(-a) ir veikla nutraukiama Bendruomenės sueigos sprendimu. Steigimo ar likvidavimo procedūras atlieka Bendruomenės seniūnas ar jo įgaliotas asmuo.

9.3. Filialo vadovas skiriamas Bendruomenės rato sprendimu.

X. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

10.1. Teisę siūlyti keisti Bendruomenės Įstatus turi:

10.1.1. Bendruomenės rato nariai;

10.1.2. Bendruomenės seniūnas;

10.1.3. ne mažiau kaip 1/4 visų Bendruomenės narių vienijanti Bendruomenės narių grupė;

10.1.4. Garbės nariai.

10.2. Bendruomenės Įstatus keičia Bendruomenės sueiga. Sprendimui priimti reikia, kad už pakeitimą balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių.

10.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

XI. BENDRUOMENĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

11.1. Bendruomenės veiklai, įskaitant finansinę, prižiūrėti gali būti skiriamas Bendruomenės prižiūrėtojas ir gali būti sudaroma Bendruomenės priežiūros grupė.

11.2. Bendruomenės prižiūrėtoju ir Bendruomenės priežiūros grupės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs neteisti arba kuriems išnykęs teistumas fiziniai asmenys.

11.3. Tuo atveju, jeigu sudaroma Bendruomenės priežiūros grupė, ji sudaroma iš ne daugiau kaip 3 narių, o Bendruomenės prižiūrėtojas yra Bendruomenės priežiūros grupės narys ir organizuoja bei vadovauja Bendruomenės priežiūros grupės veiklai.

11.4. Bendruomenės prižiūrėtoją skiria ar Bendruomenės priežiūros grupę sudaro ar atšaukia Bendruomenės sueiga. Sprendimui atšaukti Bendruomenės prižiūrėtoją ar panaikinti Bendruomenės priežiūros grupę būtina, kad už tai balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių.

11.5. Savo darbe Bendruomenės prižiūrėtojas ir Bendruomenės priežiūros grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Bendruomenės Įstatais ir, jeigu patvirtintas, savo darbo taisyklėmis.

11.6. Bendruomenės sueiga gali patvirtinti Bendruomenės prižiūrėtojo ar Bendruomenės priežiūros grupės darbo taisykles.

11.7. Prižiūrėdamas Bendruomenės veiklą Bendruomenės prižiūrėtojas ar Bendruomenės priežiūros grupė:

11.7.1. tikrina Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;

11.7.2. atlieka bet kokius Bendruomenės veiklos patikrinimus Bendruomenės sueigos pavedimu;

11.7.3. praneša Bendruomenės sueigai apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.

11.8. Už darbą Bendruomenės prižiūrėtojui ar Bendruomenės priežiūros grupės nariams Bendruomenė gali mokėti atlyginimą. Jo dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas nustato Bendruomenės sueiga.

11.9. Bendruomenės prižiūrėtojas ir Bendruomenės priežiūros grupės nariai privalo saugoti Bendruomenės konfidencialius ir slaptus duomenis, kuriuos sužino prižiūrėdami Bendruomenės veiklą.

XII. BENDRUOMENĖS TURTAS IR LĖŠOS

12.1. Bendruomenė savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. Už savo prievoles ji atsako visu Bendruomenei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

12.2. Bendruomenės turtą ir lėšas sudaro:

12.2.1. Bendruomenės narių stojamasis ir nario mokesčiai, savanoriški įnašai;

12.2.2. Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fizinių ir juridinių asmenų dovanotos (paaukotos lėšos);

12.2.3. tikslinis finansavimas atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

12.2.4. kitos teisėtai gautos lėšos;

12.2.5. už Bendruomenės lėšas bei kitais teisėtais būdais įsigytas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas;

12.2.6. Bendruomenei nuosavybės teise priklausančių juridinių asmenų pelnas.

XIII. BENDRUOMENĖS VEIKLOS NUTRAUKIMAS

13.1. Bendruomenės veikla gali būti nutraukta:

13.1.1. Bendruomenės sueigos sprendimu likviduoti ar reorganizuoti Bendruomenę. Sprendimui priimti reikia, kad už tai balsuotų 2/3 arba daugiau Bendruomenės sueigoje dalyvaujančių Bendruomenės narių;

13.1.2. teismui priėmus sprendimą nutraukti Bendruomenės veiklą.

13.2. Likviduojant Bendruomenę skiriamas likvidatorius, kuris sprendžia Bendruomenės lėšų ir turto panaudojimo klausimus Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatyta tvarka.

 

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės įstatai patvirtinti 2015 m. balandžio 16 d. Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės susirinkime, kurio protokolo Nr. 01-02-2015.

 

 

Įgaliotas asmuo

           (antspaudas)                                                                 (parašas)                                                                                           Vytautas Vaikšnoras

Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas